Habitatge passiu

Rehabilitació d’habitatge tipus casa anglesa a Terrassa, de mides tradicionals per aquest tipus de construcció. La casa consta de planta baixa, planta primera, pati exterior, piscina i cobert.

La propietat adquireix l’habitatge que es troba en estat per rehabilitar, es realitza un projecte de rehabilitació i es restructura l’habitatge de forma que s’hi pugui ubicar un garatge a planta baixa, un pati interior central per tal d’il·luminar totes les zones centrals de l’habitatge.

 

Es contempla planta baixa amb cuina, menjador i estar i aseo , i planta primera amb dues habitacions i dos banys complerts, a més d’habilitar una terrassa en primera planta.

 

S’enderroca part de façana en planta baixa realitzant un estintolament de façana de carrer per tal de generar la nova obertura de banda a banda per posterior porta d’accés per a vehicles i persones.

Enderroc, estintolaments, nous forjats i aïllament respectant elements de l’estuctura existent.

El nivell de l’habitatge existent es troba a un metre per sobre del nivell del carrer, això fa que tota la zona del garatge sigui necessari el rebaix del terreny per tal de deixar l’accés a cota de carrer.

 

Es procedeix a l’enderroc de tots els elements divisoris interiors, falsos sostres, així com escala interior existent, volums disconformes de pati, façana posterior tant en planta baixa com en planta primera, parts de forjat intermig, . Després de l’enderroc només queden les parets mitgeres, part del forjat intermig, i entramat existent de coberta.

 

S’executen els nous traçats de parets mitgeres que donaran el nou perfil de l’habitatge, i es preparen els nous forjats intermitjos que s’executen amb panell de fusta tipus CLT recolzat a mitgeres mitjançant perfils laminats tipus L , aquest tipus de forjat donarà l’acabat de sostre interior a tota la zona de cuina-menjador-estar.

Es passa a coberta partint de l’entramat existent format per bigues de fusta , llates i rajola cerámica. Es realitza un aïllament de la coberta de de 20 cm, es col·loquen làmines transpirables i barreres de vapor i es cobreix amb teula àrab amb sistema d’enrastrellat, teula taló per tal de fer una coberta ventilada.

 

Les zones de forjats que no s’han enderrocat es mantindran com a tal però es reforçarà la seva estructura realitzant una nova solera amb formigó celular armat.

 

Es realitzen instal·lacions de nou sanejament, enmacat de graves, impermeabilització i solera de formigó que servirá com a acabat final ja que es considera fer un paviment continu de formigó polit.

 

S’enderroca part de façana en planta baixa realitzant un estintolament de façana de carrer per tal de generar la nova obertura de banda a banda per posterior porta d’accés per a vehicles i persones.

 

El nivell de l’habitatge existent es troba a un metre per sobre del nivell del carrer, això fa que tota la zona del garatge sigui necessari el rebaix del terreny per tal de deixar l’accés a cota de carrer

Un cop realitzada l’estructura es procedeix a construir la piscina i el nou cobert. La piscina es construeix de forma rectangular, amb un vas d’elements de formigó i acabada amb peces de gran format . La piscina será mecanitzada amb un sistema de depuració tipus Astral, amb tots els elements de depuradora de piscina, clorador salí, regulador de ph per tal que sigui totalment autónoma.

 

Les parets mitgeres de l’habitatge, al ser existents, estan formades per totxo massís que es recupera, repicant els revestiments de guix i executant un tractament de sorrejat mecànic,per tal de deixar el totxo vist.

 

Es procedeix a realitzar les divisòries interiors en fusta, construïnt uns volums a l’interior sense arribar a sostre.

 

Es realitzen totes les instal·lacions de l’habitatge, lampistería, electricitat, calefacció, ventilació, climatització.

 

Un dels elements a destacar és que la instal·lació eléctrica es realitza de forma d’instal·lació vista en gran part de l’habitatge amb el disseny de Jung. Es cuiden tots els elements d’il·luminació.

Es vesteix l’interior amb revestiments ceràmics de banys, armaris i mobiliari de fusta a mida.

 

Es realitzen acabats de façanes amb morters transpirables i revestiments d’acabat.

Les fusteries exteriors es col·loquen de fusta, d’altes prestacions, per tal de donar el màxim de llum a l’interior.

 

Com a elements de serralleria destaquem l’escala interior formada per passamà metàl·lica i graons de fusta masissa, i el conjunt de porta d’accés format per estructura metàl·lica i rastrells de fusta natural.

El resultat final és un habitatge eficient, una llar confortable, una llar amb un disseny únic, construïda amb elements sostenibles, un habitatge funcional.